+387 (0)33 252-703
Eshop@posta.ba

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA


Opšti uslovi poslovanja Internet trgovine e-Shop ''JP BH Pošta'' d. o. o. Sarajevo za narudžbe putem internet stranice.

I. Uvodne odredbe

Član 1.

 

 1. ''JP BH Pošta'' d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, upisana u registar Općinskog suda u Sarajevu, br. rješenja 065-0-Reg-06-001196, ID broj: 42000682210005 (dalje u tekstu: Prodavatelj), ovim Opštim uslovima poslovanja (dalje u tekstu: Opšti uslovi) uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda Prodavatelja ponuđenih u Internet trgovini Prodavatelja dostupnoj na internet stranici Prodavatelja http://eshop.posta.ba/ (dalje u tekstu: e-Shop) kada se postupak podnošenja narudžbe obavlja putem internet stranica eshop.posta.ba Prodavatelja.
 2. Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja, uz registraciju na stranici e-Shop naruči proizvod iz ponude Prodavatelja na stranici e-Shop, a čija narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja, na način utvrđen ovim Opštim uslovima.
 3. Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na stranicu e-Shop te razgledava ponudu proizvoda i podnese narudžbu proizvoda Prodavatelju.
 4. Korištenjem stranica e-Shop Posjetitelj prihvata(ju) ove Opšte uslove i njihovu primjenu, a svoju upoznatost s istima kao i Uslovina uručenja i izražava saglasnost sa njima koju dodatno potvrđuju prilikom podnošenjem narudžbe za pojedini proizvod te potpisom odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke kupljenih proizvoda. Prodavatelj može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opšte uslove te će tako promijenjene Opšte uslove objaviti na stranici e-Shop.
 5. Ovi Opšti uslovi čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupovini proizvoda koji se nalaze u ponudi trgovine e-Shop te isti predstavljaju i informaciju za zaključivanje ugovora iz člana 19. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu kao i prodaju na daljinu iz člana 7. Zakon o trgovini ("Službene novine Federacije BiH" br. 64/04), i Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH član 47. kao i Zakona o zaštiti potrošača BiH član 42 i 44 .


II. Ugovor u kupovini

Sklapanje ugovora o kupovini

Član 2.

 

 1. Ako se narudžba podnosi putem internet stranice, ugovor o kupovini proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je u trenutku kada Prodavatelj prihvati narudžbu Kupca i dostavi Kupcu potvrdu o prihvatu narudžbe elektronskom poštom na adresu elektronske pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnašanja narudžbe, u uskladu sa članom 3. stav 4. ovih Opštih
 2. Posjetitelji i Kupci su upoznati te prihvaćaju da Prodavatelj nema obavezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uslovima utvrđenim ovim Opštim uslovima te bilo kojim drugim uslovima naručivanja, odnosno kupovine objavljenim na stranici.
 3. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac je putem ovih Opštih uslova i pristajanjem na njih, u primjerenom roku prije kupovine na daljinu obaviješten o:
  • kompaniji ili nazivu, matičnom broju, ID broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektronske pošte Prodavatelja
  • proizvodu koji se nudi te njegovom nazivu,
  • glavnim obilježjima proizvoda,
  • cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,
  • troškovima prijevoza i isporuke proizvoda,
  • troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,
  • načinu i uslovima plaćanja te načinu, uslovima i vremenu isporuke proizvoda,
  • načinu rješavanja prigovora Kupaca,
  • uslovima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
  • potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije,
  • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
  • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,
  • uslugama koje se nude nakon prodaje te uslovima korištenja tih usluga (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),
  • garancijama koje se daju uz proizvod ili uslugu,
  • razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
  • trajanju ugovora te uslovima otkaza i raskida ugovora,
  • minimalnom roku u kojemu je Kupac vezan ugovorom, ako postoje,
  • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući i potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja,
  • mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sistemu za obeštećenje te načinu kako ih Kupac može koristiti.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupovinu proizvoda je jednokratan ugovor o kupovini proizvoda koji je realiziran isporukom proizvoda od strane Prodavatelja i izvršenim plaćanjem od strane Kupca u skladu ovim Opštim uslovima, pod uslovom da ugovor prethodno ne bude raskinut.


Narudžba

Član 3.

 1. Kupac koji je fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.
 2. Narudžba se putem internet trgovine e-Shop može podnijeti sedam dana u sedmici, 24 sata na dan.
 3. Narudžba se može podnijeti putem internet trgovine e-Sop na način da Kupac potvrdi opciju „Kompletiraj narudžbu“ na internet stranici http://eshop.posta.ba/.
 4. Nakon podnesene narudžbe, Prodavatelj će posebnom elektronskom porukom na adresu naznačenu prilikom podnošenja narudžbe obavijestiti Kupca o zaprimanju njegove narudžbe. Kada je naručeni proizvod pripremljen za isporuku, Kupac će putem elektronske pošte na istu adresu dobiti potvrdu o isporuci narudžbe.

 

Obavijest o proizvodu i usluzi

Član 4.

 1. Prodavatelj se obavezuje putem trgovine davati Kupcima jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti. Pored navedenih informacija Kupac može dodatne informacije o konkretnom proizvodu pronaći i na stranicama proizvođača.
 2. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju putem trgovine e-Shop moguće je da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu.
 3. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca telefonski ili putem elektronske pošte te ga obavijestiti o navedenom. Kupac u tom slučaju ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ako se Kupac ne odluči na zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom.

Cijene

Član 5

 1. Cijene proizvoda u trgovini istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u konvertibilnim markama (BAM), uključuju PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.
 2. Prodavatelj napominje kako postoji mogućnost nastanka greške pri unosu cijena i podataka o proizvodu u trgovinu. U slučaju nastanka takve greške, Prodavatelj će postupiti u skladu sa članom 14. ovih Opštih uslova.

Posebni oblici prodaje

Član 6.

 1. Prodavatelj ima pravo periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge oblike prodaje.
 2. Takvi proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim Kupcima ili će biti dostupni Kupcima određene, tačno specificirane skupine, uz tačno navođenje svih uslova i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.
 3. Nakon isteka roka posebnog oblika prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok.III. Plaćanje kupljenih proizvoda

Načini plaćanja

Član 7.


1. Plaćanje kupljenih proizvoda putem trgovine e-Shop vršit će se po modelu odabranom od strane Kupca. Dostupno je nekoliko opcija plaćanja:

   - jednokratno online plaćanje kreditnim i debitnim karticama online (Visa, MasterCard i Maestro)
   - virmansko plaćanje: plaćanje predračunom
   - online plaćanje putem Paypal računa
   - online plaćanje putem PikPay usluge


 1. Plaćanje karticama: Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice Kupca. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida, u kojem slučaju Kupac neće moći ni dovršiti narudžbu, odnosno kupovinu. Po zaprimljenoj uplati, Prodavatelj će Kupcu potvrditi prihvat narudžbe, u skladu sa članom stavku 4. ovih Opštih uslova te poslati Kupcu naručene proizvode.

 

 1. Plaćanje predračunom: U slučaju odabira plaćanja predračunom, na adresu elektronske pošte Kupca naznačenu pri naručivanju Kupac će dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom izvršava korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaća svoje račune - putem pošte. Prodavatelj će, po zaprimljenoj uplati, potvrditi prihvat narudžbe, u skladu sa članom 3. stavku 4. ovih Opštih uslova te poslati Kupcu naručene proizvode.

Izvršenje plaćanja

Član 8.

 1. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca prilikom uručenja pošiljke u slučaju plaćanja pouzećem u trenutku kada pružatelj platne usluge zaprimi nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv.

 

IV.  Uručenje kupljenog proizvoda

Način uručenja kupljenog proizvoda

Član 9.

 1. Putem trgovine e-Shop moguće je izvršiti kupovinu proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine i inostranstvu što podrazumijeva i isporuku kupljenih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine i Proizvodi iz Turske dostavljaju se samo na teritoriju Bosne i Hercegovine.
 2. Uručenje kupljenog proizvoda obavlja Prodavatelj radnim danom putem vlastite mreže na adresu koju je Kupac naznačio prilikom ispunjavanja narudžbe u rokovima naznačenim pod „Dostava“ objavljenim na internet stranici e-Shop.
 3. Proizvodi iz Turske se dostavljaju prema standardima uručenja međunarodnih pošiljaka.

 

Ako je naručena pošilja predmet carinskog postupka, sve troškove koji proizilaze iz ovog postupka snosi kupac.

 

 1. Rokovi za uručenje računaju se od trenutka prihvatanja narudžbe iz člana 3. stav 4. ovih Opštih uslova, a utvrđeni su detaljno u „Rokovi i standardi uručenja pismonosnih usluga“ objavljenim na internet stranici www.posta.ba. Ako uručenje proizvoda ne bude izvršeno jer se Kupac u vrijeme uručenja nije zatekao na adresi, Kupcu će se ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke te će pošiljku moći preuzeti u roku 7 radnih dana u pošti naznačenoj na obavijesti. Ukoliko pošiljka ne bude preuzeta u naznačenom roku, smatrat će se da je Kupac otkazao narudžbu.
 2. U slučaju nemogućnosti uručenja naručenog proizvoda unutar pošiljke mase veće od 20 kg od strane Prodavatelja ili pomicanja termina uručenja, Prodavatelj će obavijestiti Kupca putem elektronske pošte o nastalim okolnostima, te će pokušati dogovoriti novi termin ili način uručenja U navedenom slučaju, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takvo kašnjenje ili nemogućnost isporuke/uručenja.

 

Cijene uručenja

Član 10.

 1. Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu uručenja Proizvoda u skladu sa cjenovnikom poštanskih usluga ''JP BH Pošta'' d.o.o. Sarajevo objavljenim na internet stranici www.posta.ba. U cijenu uručenja uključeno je pakiranje proizvoda.

 

Isporuka Kupcu

Član 11.

 1. Kupac svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o uručenju potvrđuje prijem, odnosno isporuku proizvoda. Potpisom od strane Kupca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju, te je nakon prijema pošiljke na opisani način Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. U trenutku potpisa Kupca na način opisan u ovom članku, rizik slučajne propasti i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.
 2. U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Prodavatelj ima pravo naplatiti iznos troškova povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene.

 

Praćenje pošiljke

Član 12.

 1. Prodavatelj omogućava praćenje pošiljke putem aplikacije za praćenje pošiljke, dostupne na internet stranici www.posta.ba. Usluga praćenja pošiljke omogućuje Kupcu da u svakom trenutku dobije relevantnu informaciju o tome gdje se nalazi pošiljka i šta se s njom događa.

 

Pregled prilikom isporuke (uručenja) i odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Član 13.

 1. Kupac treba isporučeni proizvod prilikom isporuke (uručenja) pregledati te provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke te u slučaju postojanja takvih oštećenja ili nedostataka odmah isto reklamirati poštaru. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja, što će biti potvrđeno zapisnikom.
 2. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku uistinu naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda i eventualne cijene isporuke te je dužan vratiti krivo isporučeni proizvod. Povrat je potrebno najaviti e-mailom na:Eshop@posta.ba.
 3. Navedeno se odnosi i na slučaj kada isporučen proizvod ne odgovara naručenom odnosno kupljenom
 4. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem Internet trgovine, u skladu sa Zakonskim obavezama. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
 5. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

 

IV.  Jednostrani raskid ugovora od strane Kupca

 

Član 14.

 1. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača član 47., Kupac koji je potrošač u smislu definicije Zakona o zaštiti potrošača ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 15 dana od datuma uručenja proizvoda, odnosno uručenja zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom onda potrošač nadoknađuje troškove vraćanja
 2. Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje član 48. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora, kao što su primjerice:
  • proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji potrošača ili koji su jasno prilagođeni potrošaču,
  • lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo ističe rok upotrebe,
  • zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon isporuke,
  • roba koja je zbog svoje prirode nakon isporuke nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
  • ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan uticaja trgovca,
  • isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije,
  • ako trgovac ugovorom o prodaji na daljinu obezbjeđuje potrošaču kredit ili putem trećeg lica, ne može u slučaju odustajanja od ugovora, zahtijevati zatezne kamate ili druge troškove raskida ugovora o kreditu kada potrošač koristi svoje pravo na raskid ugovora iz člana 47. Zakona.
 1. U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj će postupiti prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što Kupac vrati kupljeni proizvod. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 15 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.
 2. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko Kupac želi može se obratiti Prodavatelju na mail adresu Eshop@posta.ba radi dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda od strane Prodavatelja.
 3. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim članom. Kupac je također odgovoran za svako  umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen Prodavatelju oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.
 4. Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, u skladu sa ovim članom Opštih uslova. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu Prodavatelja.

 

V.   Garancija i servis

Član 15.

 1. Garancije, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za upotrebu priložene su uz proizvod te se u smislu Zakona o zaštiti potrošača smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten podacima vezanim uz proizvod, kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
 2. Ukoliko proizvod ima garanciju te se na proizvodu pojavi kvar unutar garantnog roka, Kupac ima pravo kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na garantnom listu.
 3. U slučaju bilo kakvih pitanja ili pojašnjenja, Kupac se može obratiti na e-maila: Eshop@posta.ba

 

VI.   Registracija korisnika

Član 16.

 1. Kupac se u svrhu kupovine u trgovini e-Shop može registrovati klikom na polje „Registracija“ na stranici http://eshop.posta.ba. Korisnik u tu svrhu upisuje svoju e-mail adresu, tražene lične podatke i željenu lozinku.
 1. Registracijom Kupac potvrđuje dodatno prihvat ovih Opštih uslova te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja ili odmah stavljati proizvode u korpu i naručivati proizvode.
 2. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno saopštavanje podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac je obavezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinki i korisničkom računu te je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom. Nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 

VII.   Tajnost i zaštita ličnih podataka

Član 17.

 1. Prodavatelj se obavezuje čuvati povjerljivost ličnih podataka Kupaca i Posjetitelja i s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
 2. Osobni podaci Kupaca i Posjetitelja dani prilikom postupka registracije prikupljaju se, obrađuju i koriste za svrhe realizacije ugovora o kupovini putem trgovine e-Shop i pružanja drugih usluga, te zaštite interesa Kupaca i Prodavatelja i sprečavanja eventualnih zloupotreba. Kupci su dužni dati tačne, važeće i potpune lične podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, ako se registriraju. U slučaju povrede ove obaveze Kupca, Prodavatelja ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima U slučaju pristanka na davanje ličnih podataka, smatrat će se da je korisnik pristao na uslove korištenja ličnih podataka predviđene ovim Opštim uslovima.
 3. Prodavatelj neće otkriti lične podatke Kupaca trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupovini (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja te dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu isporuke/uručenja naručenog proizvoda, servisere kupljenog proizvoda i sl.), zaštite interesa Kupaca, i Prodavatelja te sprečavanja eventualnih zloupotreba.
 4. Prema ponuđenim opcijama u postupku registracije Kupac Prodavatelju može dodatno dati svoju suglasnost za obradu ličnih podataka i za daljnje svhe.
 5. Saglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka iz prethodnog stava ovog članka odnosi se na sljedeće svrhe obrade ličnih podataka:
   
  - saglasnost da Prodavatelj može u skladu sa Zakona o zaštiti ličnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe dostave promotivnih materijala, unapređenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga;
  - potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;         
  - saglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pisanim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektronskom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi te u ponudi ugovornih partnera Prodavatelja popis kojih partnera je dostupan na stranicama Prodavatelja. 
 1. Kupac ima pravo u svakom trenutku opozvati pojedine ili sve izjave o saglasnosti za obradu ličnih podataka iz ove tačke Opštih uslova.
 2. Prodavatelj će čuvati lične podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Opštim uslovima i Nakon isteka tog vremena lični podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost podataka.
 3. Prodavatelj će osigurati da čuvanje podataka Kupaca (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.
 4. Prodavatelj se obavezuje registrovanim Kupcima omogućiti pristup njihovim ličnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su podaci tačni, potpuni i ažurirani.
 5. Ukoliko registrirani Kupci zatraže izmjenu ili brisanje njihovih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja ličnih podataka Kupci pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

 

VIII.    Prigovori Kupaca

Član 18.

 1. Kupac ima pravo podnijeti prigovor na izvršenu uslugu prodaje putem Internet trgovine Prodavatelja, putem pošte na adresu ''JP BH Pošta'' d.o.o. Sarajevo , Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, faksa broj 033 257 703, elektronske pošte Eshop@posta.ba. Prodavatelj će bez odgode potvrditi primitak prigovora Kupca, te na isti odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

IX.  Sigurnost podataka

Član 19.

 1. Svi Kupci koji pristupaju na stranicu http://eshop.posta.ba koriste njen sadržaj na vlastitu odgovornost. Prodavatelj ne odgovara za bilo kakvu slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja navedene stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

 

X.   Slanje poruka elektronskom poštom

Član 20.

 1. Slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) sa ličnim podacima može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi, te su Kupci o navedenom dužni voditi računa.
 2. Prodavatelj ne odgovara za sigurnost i sadržaj takvih poruka upućenih Prodavatelju, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.
 

XI.   Linkovi na stranice trećih osoba

Član 21.

 1. Linkovi na Internet stranicama http://eshop.posta.ba objavljeni su u svrhu dodatnog informiranja Posjetitelja i Kupaca te Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za tačnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako Kupac odluči ostvariti pristup na neki link, to čini u cijelosti na vlastitu odgovornost.

 

XII.   Odgovornosti i ograničenja odgovornosti

Član 22.

 1. Prodavatelj se prema najboljim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i tačnost podataka koji su objavljeni na stranicama http://eshop.posta.ba. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke (uručenja) ili cijena mogu se promijeniti tako da Prodavatelj ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.
 2. Prodavatelj ne odgovara za sadržaj mišljenja o proizvodima koje napišu Posjetitelji i/ili Kupci. Prodavatelj zadržava pravo prije objavljivanja pregledati i odbiti mišljenja i/ili komentare koji sadrže očite neistine, te koja su neprimjerena, obmanjujuća ili uvrijedljiva. Prodavatelj ne odgovora za informacije u mišljenjima i ograđuje se od bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz mišljenja.
 3. Prodavatelj nije odgovoran Kupcu za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje stranice http://eshop.posta.ba kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama upotrebom ili korištenjem navedene stranice.

   

XIII.  Mjerodavno pravo i nadležnost suda

Član 23.

 1. Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Opštih uslova nadležan je Sud, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja stranica Prodavatelja. U slučaju spora između Prodavatelja i Kupca isključivo je nadležan sud u sjedištu Prodavatelja, te se utvrđuje nadležnost suda u Sarajevu.
 

XIV. Korištenje Internet stranice http://eshop.posta.ba

Član 24.

 1. Sadržaji objavljeni na http://eshop.posta.ba ne smiju se kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez pristanka Prodavatelja, te se smiju koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu.
 2. Prodavatelj zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na http://eshop.posta.ba u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.
 3. Kupci su odgovorni za nabavku i održavanje svoje elektonske opreme, kao i druge opreme potrebne za pristup i korištenje Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca koja mogu nastati kao posljedica korištenja Internetskih stranica.
 4. Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Prodavatelju. Prodavatelj također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica e-Shop sadrži žigove, zaštićene znakove i drugo intelektualno vlasništvo Prodavatelja ili trećih osoba.
 5. Fotografije proizvoda prikazane na stranici e-Shop su isključivo ilustrativne i informativne prirode, te ne moraju u cijelosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. U slučaju nesklada između proizvoda na fotografiji i isporučenog proizvoda, isto se neće smatrati nedostatkom isporučenog proizvoda.
 6. Kupci ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u komunikaciji, te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Prodavatelja, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Kupci ne smiju koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili u bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.
 7. Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti korisnički račun Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, smatra nepoštivanjem ovih Opštih uslova.